ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุฑ สิทธิรัตน์

Asst.Prof. Druth Sithiratn

M.F.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (2004)

ศ.บ.  (การออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2540)

Advanced Diploma of fine arts, TAFE, Koghra, Australia Diploma of fine arts, TAFE , Koghra, Australia

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

364 106 องค์ประกอบศิลป์ 2

364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์

364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 216 ประติมากรรมประยุกต์ 3

การศึกษา

M.F.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (2004)

ศ.บ.  (การออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2540)

Advanced Diploma of fine arts, TAFE, Koghra, Australia Diploma of fine arts, TAFE , Koghra, Australia

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2559). ปลดทุกข์ [การสาน] . การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน  2559.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2558). เธออยู่ไหน [สื่อประสม].การแสดงนิทรรศการ “สินสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2557). ชีวิตกับสายน้ำ [ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27  กันยายน 2557.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2556).  อารมณ์  [สื่อผสม] การแสดงนิทรรศการ  “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556  ณ  หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร