ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

Asst.Prof. Phuvanart Rattanarungsikul (Ph.D.)

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2556

Master of Art (Jewellery and 3 Dimensional Design)
Curtin University Bentley, Western Australia ,1999

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร