ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม

Asst.Prof.Supphaka Palprame

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ช่างปั้นดินเผา) วิทยาลัยครูพระนคร (2525)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา   34 ปี  1  เดือน

ระดับปริญญาตรี

365 101         เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต

365 104         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1

365 108         เคลือบ 1

365 109         เทคนิคตกแต่ง

365 110         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2

365 203         เคลือบ 2

365 206         สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา

365 209         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 219         การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์

365 220         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วมสมัย

365 221         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 1

365 222         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 2

การศึกษา

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ช่างปั้นดินเผา) วิทยาลัยครูพระนคร (2525)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ศุภกา ปาลเปรม นิติ ยงวณิชย์. (2559).  เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนัง: ความบันดาลใจจากธรรมชาติ  กรุงเทพฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศุภกา ปาลเปรม วนิดา ฉินนะโสต อัคครัตน์ พูลกระจ่าง วาสิน สายมา ชานนท์ ไกรรส. (2558).  มาตรฐานอาชีพสาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ กลุ่มสายงานผลิตกระเบื้องเซรามิก. กรุงเทพฯ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

ศุภกา ปาลเปรม วนิดา ฉินนะโสต สุจินต์ เพิ่มพูล. (2557). มาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

 

ผลงานสร้างสรรค์

ศุภกา ปาลเปรม. (2559). ความสมบูรณ์ / Perfection (เซรามิก). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์. หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

ศุภกา ปาลเปรม. (2559). Flowers (เซรามิก). เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 หอศิลป์สนามจันทร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 12-30 ตุลาคม 2559.

ศุภกา ปาลเปรม. (2559).  Flowers ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 บูรณาการศาสตร์และศิลป์. หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 11-21  กุมภาพันธ์ 2559.

ศุภกา ปาลเปรม.(2559). Crystalline Glazes (Ceramic) 6th International Hacettepe Macsabal Wood Firing Symposium. Ankala Turkey 17-30 October 2016.

ศุภกา ปาลเปรม. (2559). Crystalline Glazes (Ceramic). The 7th International Ceramic Festival  SELSIUS 2016. Kuala Lumpur Malaysia17 August 2016.       

ศุภกา ปาลเปรม. (2559).  Bigjar (Ceramic). Thailand international Ceramics Symposium  Sanamchandra Clay Work 2016. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 3-11 เมษายน 2559.

ศุภกา ปาลเปรม.Flowers. (2559). International Architecture Ceramics Exhibition 2016.  Namseoul University IANG Arts Gallery. South Korea 07.27-08.09 2016.

ศุภกา ปาลเปรม. (2559). Tea pot set, Bowls, Veses (Ceramic). International Ceramic View  Bangkok Symposium 2016. National Art Gallery Bangkok Thailand15 June – 30 June, 2016.

ศุภกา ปาลเปรม. (2558). Crystalline Glazes(Ceramic). International Macsabal Woodfire Festival 2015. Beijing China. 7-16 November 2015.

ศุภกา ปาลเปรม.(2557). Blue Vase (Ceramic). SELSIUS-USM International Ceramic Festival 2014. USM University, Malaysia 7-14 April 2014.

ศุภกา ปาลเปรม. (2557). Flowers (เซรามิก). เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ 11พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557.

ศุภกา ปาลเปรม. (2555-2556). Flowers (เซรามิก). เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม1 ธันวาคม 2555-20 มกราคม 2556.

ศุภกา ปาลเปรม. (2556). ชุดน้ำชา/ Teapot Set (เซรามิก). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย วังท่าพระ ศิลปากรกรุงเทพฯ 15-27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร