รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

Assoc.Prof. Arwin Intrungsi

รางวัล

2551 ชนะเลิศการประกวดออกแบบอัตลักษณ์สถานีโทรทัศน์สาธารณะ ไทยพีบีเอส

2552 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง

2552 ผลงานระดับคุณภาพในการประกวดตราสัญลักษณ์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2558 รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark)

หมวดกราฟิกดีไซน์ จากผลงานออกแบบฟอนต์ Leelas จัดโดย สำนักส่งเสริมการออกแบบ

และนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2558 รางวัล Good Design Awards (G-mark) จากผลงานออกแบบฟอนต์ Leelas

จัดโดย สมาคมส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIDPO)

2559 บุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 12 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบปีที่ 73

2560 นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา  12 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบปีที่ 74

การศึกษา

2543 ศ.ม. (นฤมิตศิลป์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

2537 ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

วิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย: การวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่ตลาดโลก; การออกแบบบรรจุภัณฑ์. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการปฏิรูประบบการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Research Project for the Reformation of Art Creation Funding System) 2554 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ. ผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยเรื่องการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสังเคราะห์ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ผู้ร่วมวิจัย

หนังสือ

อาวิน อินทรังษี. (2558) การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์. กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พรินติ้งเฮ้าส์ จำกัด 120 หน้า

 

บทความ

อาวิน อินทรังษี. (2550) สื่อแฝงในบรรยากาศ. วารสารศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2/2550. กรุงเทพฯ : บริษัทกราฟิกบ็อกซ์ จำกัด

อาวิน อินทรังษี. (2553) สีกับการออกแบบอัตลักษณ์. วารสารศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 3/2553. กรุงเทพฯ : บริษัทกราฟิกบ็อกซ์ จำกัด

 

ผลงาน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร