ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม

Asst.Prof. Unarut Kasikornkam

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร