อาจารย์ ดร.ขจรศักต์ นาคปาน

Khajornsak Nakpan (Ph.D.)

Email : khajornsaknakpan@gmail.com

การศึกษา

2561 – 2564        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544 – 2542        ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

2565    
หัวหน้าโครงการวิจัย “นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์วัสดุชีวภาพเพื่อสร้างสรรค์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ออกแบบอันแสดงออกถึงรากเหง้าแห่งความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ทุนอุดหนุนการวิจัย ประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

2564   
ผู้ร่วมวิจัย “นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอสังเคราะห์จากชั้นดินยุคก่อนประวัติศาสตร์เพื่อออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ร่วมสมัยสะท้อนอารยธรรมและการเคารพพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทุนสนับสนุน งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ร่วมวิจัย “การจัดการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน: โมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ” ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2564 โดยหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ผลงานสร้างสรรค์

2565
ผลงาน “INDIN STUDIO” (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)จัดแสดงผลงาน SHOWCASE & TALK #1: BIO ECONOMY นวัตกรรมทางความคิดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก ณ Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 Thailand Creative Centre (TCDC), Bangkok, Thailandจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2565

ผลงาน “Biomaterial from Soil” (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)นิทรรศการ “2022 Circular Design” ภายใต้หัวข้อ “Never-Ending Story: Thailand’s materials today and tomorrow” โดยสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute (TDRI)) ณ Taiwan Design Museum เมืองไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2565(ภายในงานจะมีความร่วมมือจากหลายประเทศ ทั้งไต้หวัน ประเทศไทย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก) โดยในส่วนของประเทศไทยจะนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมตัวอย่างวัสดุและนวัตกรรมไทยที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรม

2564 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ (ศิลปินรับเชิญ) the Artistry-RE-Imagined exhibition 2021 Charon Kransen Arts Gallery, New York, USA

นิทรรศการผลงานการออกแบบระดับนานาชาติ (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง) The exhibition, So Fresh + So Clean 2021 Ethical Metalsmiths based out of Virginia Commonwealth University (VCU), in Richmond, Virginia, USA

นิทรรศการผลงานการออกแบบระดับนานาชาติ (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)Selected Designer  SPOT Interview :
The exhibition, Romanian Jewelry Week 2021, Romania

นิทรรศการเดี่ยว “ดิน.ดล.คน. : นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต”“อัตตา” แกลเลอรี่ เจริญกรุง 30 ประเทศไทย

ผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบ ได้รับการคัดเลือก เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ ฯ :“Bangkok Design Week 2021” Thailand Creative Centre (TCDC), Bangkok, Thailand  แกลเลอรี่ “อนัตตา” เจริญกรุง 30 ประเทศไทย

ผลงาน “ชฎาดิน” และ “เงาชฎา” : นิทรรศการผลงานเครื่องประดับเชิงศิลป์นานาชาติ (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง) จัดโดย พิพิธภัณฑ์มัณฑนศิลป์แห่งชาติ กรุงมาดริด ประเทศสเปนMuseo Nacional de Artes Decorativas of Madrid, Spain

ผลงาน “เงาชฎา” : นิทรรศการผลงานเครื่องประดับเชิงศิลป์นานาชาติ (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง) จัดโดย The 10th Edition
of Arte Y Joya International Award 2020-2021 Arte Y Joya. Contemporary Jewellery Yearbook. Barcelona, Spain
กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

2563  
นิทรรศการผลงานการออกแบบระดับนานาชาติ (ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง) Growth & Evolution International Jewellery Exhibition, Beijing Design Week 2020 จัดโดยองค์กร DBC International Designer Space, Beijing, China

นิทรรศการผลงานการออกแบบ โครงการดีมาร์ค ศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย กระทรวงพานิชย์ Circular Design,
Cycle of Life, Design Excellence Award (DEmark) 2020

A Series of Lingerie : “Innovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute to Create Garments for the Future” The Icon Siam Department Store, Bangkok, Thailand  ประเทศไทย

2562  
นิทรรศการการออกแบบและนวัตกรรม เทศกาลอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 64 Innovation and Design Zone (IDZ) Bangkok Gems and Jewelry Fair 64th Edition September 2019

นิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย” จัดโดย กรมศิลปากร
The Magnificent Object of Antiquity (MOA) Exhibition, Creative Fine Arts Thailand, The Icon Siam Department Store, Bangkok, Thailand

บทความ

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการ

2564 
บทความวิจัย เรื่อง  “เจตคติของมนุษย์ที่มีต่อรอยแผลบนเรือนร่างสู่นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทดแทนสะท้อนถึงวัฏฏะนิเวศแห่งความสมดุล” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. Parichart Journal Thaksin University. Vol. 35 No. 1 (January – March 2022. หน้า 171-186

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Increasing Capacity Of Innovative Synthesized Melanin As Textile Substitute Through Genius Pattern Design To Achieve Sustainable Development Goals” The 16th International Conference on Design Principles & Practices, The University of Western Australia, School of Design, Perth, Australia Innovative Showcase 16-18 June 2021

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Introduction the Ethical metalsmithing SO FRESH + SO CLEAN 2021 Winner and a Video Presentation on Safe Studio”

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) จัดโดย  Chicago Responsible Jewelry Conference
กรุงชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา November 12-13, 2021 อ้างอิงหลักฐานได้จาก https://chiresponsiblejewelryconference.com/2021-conference

บทความวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทดแทนจากการสังเคราะห์ดินเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต”  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2564): 92-109

บทความวิชาการ เรื่อง “การใช้ดินสังเคราะห์นวัตกรรมสิ่งทอทดแทนสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประเภทชุดนอนสุขภาพมุ่งสู่วิถีแห่งสุขอย่างยั่งยืน” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Soil as Creative Textile Substitute to Restore Ecology System in  Post-pandemic Time”

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ : The 15th International Conference on Design Principles & Practices the University of Monterrey, Monterrey, Mexico  ประเทศเม็กซิโก March 3-5, 2021

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการใช้ดินเพื่อสังเคราะห์วัสดุสิ่งทอทดแทนและต้นแบบธุรกิจสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประเภทชุดนอนสุขภาพ”

การประชุมวิชาการ วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 : การสร้างสรรค์ในยุคอุบัติใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ https://archdb.arch.nu.ac.th/creative/proceedings.php?m=pro)

2563 
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบทความวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอสังเคราะห์จากดินเพื่อตอบสนองระบบนิเวศวิทยาแห่งธรรมชาติ”

การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 “Dwelling, Belonging, and Becoming
(อยู่ กลืน กลาย)” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) ประเทศไทย วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทน  เพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต”  การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ประเทศไทย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Soil as Substitute Material for Fabric, Reflecting Self-Appreciation” นักวิจัย
1/10 ที่ได้รับการคัดเลือก เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ ฯ : One of the 10th  selected Designers, Project “Bangkok Design Week 2020” Research Day, Thailand Creative Centre (TCDC), Bangkok, Thailand  ประเทศไทย

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Using Soil as Textile Substitute: Innovation for Future”  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ : The 14th International Conference on Design Principles & Practices,   at Pratt Institute, Brooklyn Campus, Brooklyn, United States ประเทศสหรัฐอเมริกา March 16-18, 2020

2562 
บทความวิชาการและการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Using Soil as Textile Substitute: Innovation for the Future”
The Korea Association of Art & Design 2019 International Symposium held in Ewha Womans University, South Korea

การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างเม็ดสีเมลานิน สีผิวพรรณมนุษย์ และเครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต”
การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

2561 
ผู้ร่วมวิจัย โครงการ “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศัักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์ไตล์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลงาน

รางวัลและทุน 

2565 
รางวัลชนะเลิศ (นักวิจัยหน้าใหม่) EMERGING SCHOLAR AWARD 2022  On Sustainability : Common Ground Research Networks University of Illinois Research Park, Illinois, USA.

รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น (ระดับดี) สาขา ปรัชญา ผลงาน “นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์“ (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) ครั้งที่ 23

2564
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ผลงาน “นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในงาน “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” มหกรรมวิจัยแห่งขาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

รางวัลชนะเลิศ (ศิลปินหน้าใหม่) EMERGING ARTIST AWARD Award Winner, The exhibition, So Fresh + So Clean 2021 Ethical Metalsmiths based out of Virginia Commonwealth University
(VCU), in Richmond, Virginia, USA

รางวัลชนะเลิศ (อันดับสูงสุด) THE GRAND AWARD OF ROMANIAN JEWELRY WEEK 2.0 2021 Spot the Designer  was organized on the occasion of the 10 years anniversary of Assemblage
30 September – 3 October, 2021 Romania

รางวัลรองชนะเลิศ (ลำดับที่ 3), Falling Walls Lab Thailand 2021 จัดโดย The Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ; German Academic Exchange Service

2563 
ผลงานนวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทดแทนสังเคราะห์จากการใช้ดิน ชื่อ “ผืน – ดิน” (Pheun Din) รางวัล “รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง)” Art Exchange 2020 : Imagine Artistic Dialects :Thinking into Doing. นิทรรศการศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาติและการแข่งขันในมูลนิธิในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC) กระทรวงวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (UNC)

ผลงานแฟชั่นเครื่องแต่งกาย : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทดแทนสังเคราะห์จากการใช้ดิน ชื่อ “วงจรแห่งชีวิต”(Circle of Life)

รางวัล “ผลงานยอดเยี่ยม 1 ใน10 ” Art Exchange 2020 : Imagine Artistic Dialects :Thinking into Doing. นิทรรศการศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาติและการแข่งขันในมูลนิธิในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC) กระทรวงวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (UNC)

รางวัล “รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง” ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย Arte Y Joya International Award 2020-2021 กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน (Barcelona, Spain)

รางวัล “รองชนะเลิศ” Circular Design, Cycle of Life, Design Excellence Award (DEmark) 2020 A Series of Lingerie : “Innovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute to Create Garments for the Future” กระทรวงพานิชย์ ประเทศไทย

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

2562
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศไทยทุนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2561 
ทุนการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ โดย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร หมายเลขที่ขอ  1903002625 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
กรรมวิธีการผลิตแผ่นเซลลูโลสผสมเม็ดสีเมลานินเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่ม
สิทธิบัตร หมายเลขที่ขอ  2001006387 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กรรมวิธีการใช้ดินสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่ม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร