อาจารย์ ดร.ชนินทร จุลบาท

การศึกษา

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (2548)

ศศ.บ. (วรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2529)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ
 • กระบวนการเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (พ.ศ. 2557)
  A Learning Process of Product Design based on Social Change: A Case Study of Dry Squid from Koh Pangan. Proceedings 0801 Volume 8, No 1. http://www.universitypublications.net/proceedings/0801/index.html
 • การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ (พ.ศ. 2557)
  CREATIVE LIVING THROUGH ART
  Culture, Organization, Narrative, Biography & Life-long Learning
  The 4th International Conference of Culture, Biography & Life-long Learning (2015ICCBL)
 • การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับลูกเสือชาวบ้าน (พ.ศ. 2557)
  Development of a Non-formal Education Program to Enhance Good Citizenship for Civil Boy Scout
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (EAU Heritage Journal) ฉบับสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Social Science and Humanity) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2557 กองทุน 90ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย
 • แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างถนนริมสองฝั่งเจ้าพระยา วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปากร โดยนำเสนอผลงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย (พ.ศ. 2559)
  ชนินทร สุขเจริญ และภูริต โศภณคนาภรณ์
 • การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ CREATIVE LIVING THROUGH ART (พ.ศ. 2557)
 • กระบวนการเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (พ.ศ. 2557)
  A Learning Process of Product Design based on Social Change: A Case Study of Dry Squid from Koh Pangan
 • การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ (พ.ศ. 2557)
  CREATIVE LIVING THROUGH ART
  Culture, Organization, Narrative, Biography & Life-long Learning
  The 4th International Conference of Culture, Biography & Life-long Learning (2015ICCBL)
 • “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน – Development of Lifelong Learning Model Based on Neo-humanist Concept for Sustainable Human and Society Development”
  กองทุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

ผลงานสร้างสรรค์
 • นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดผลงาน Design network Asian (DNA) ประจำปี 2557 “ผลงานภาพลายเส้นเทคนิค Roy Lichtenstein” นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557)
 • นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดงานสะสมอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
  ผลงานกลอนประกอบภาพชุด ผีเมืองกระซิบ: อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ตำนานแห่งความรัก วิถึประชา ศึกชิงเจ้ายุทธจักร (พ.ศ. 2557)
 • นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดผลงานคณาจารย์ เรื่องผลงานภาพตัดแปะพร้อมแนวคิดเรื่องพระนิพพานของพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (พ.ศ. 2558)
 • นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดผลงานคณาจารย์
  เรื่องทศกัณฐ์สุดหล่อ ผลงานการสร้างสรรค์การจัดทำหัวโขนทศกัณฐ์รูปแบบใหม่ตามแนวคิดทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (พ.ศ. 2559)

ประสบการณ์สอนและวิทยากร

2557

 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ (English for Designers)
  ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา การวิจัยศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา การประเมินราคา ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา การวิจัยศิลปนิพนธ์ ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์

2558

 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ (English for Designers)
  ระดับปริญญาโทคณะมัณฑนศิลป์
 • อาจารย์บรรยาย รายวิชา การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์

2557-2558

 • วิทยากรรับเชิญ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เรื่อง การเรียนรู้ผู้ใหญ่ นิสิต ปริญญาตรี
  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นิสิต ปริญญาตรี
  เรื่อง เทคนิคการฝึกอบรบอย่างสร้างสรรค์ นิสิตปริญญาโท
  เรื่อง เทคนิคการฝึกอบรบอย่างสร้างสรรค์ นิสิตปริญญาตรี
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร