อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์

Kasitin Chumwaranond

M. Design. (Interior Design) Accademia Italiana, Italy (2004)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 12 ปี 

ระดับปริญญาตรี

361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1

361 107 การออกแบบภายใน 3

361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2

361 201 การออกแบบภายใน 4

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 106 502 พัฒนาการด้านการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์

 361 513 การออกแบบขั้นสูง 2

การศึกษา

M. Design. (Interior Design) Accademia Italiana, Italy (2004)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

กศิตินทร ชุมวรานนท์.(2556).รายงานโครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา. กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 

ผลงานสร้างสรรค์

กศิตินทร  ชุมวรานนท์. (2559). โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้องบริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559  โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

กศิตินทร  ชุมวรานนท์. (2558).ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ , 15 – 27 กันยายน 2558.

กศิตินทร  ชุมวรานนท์. (2557). โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นล่างอาคาร 36 ปี  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

กศิตินทร  ชุมวรานนท์. (2556).โครงการออกแบบตกแต่งภายในอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี  2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร