อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์

Kanchalika Kampananon

M.S. (Computer-Aided Design)
School of Architecture and Environmental Design,

Arizona State University, Arizona, U.S.A.

สถ.บ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร