อาจารย์ ดร.ภูริต โศภนคณาภรณ์

การศึกษา

ค.ด. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)

Certificate in Intensive English Program, University of California at Riverside (2009)

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร