ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน

Asst.Prof.Piti Khuptawathin

M.A. (Industrial Design)  Savannah College of Art and Design, USA (2003)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี   

งานสอนระดับปริญญาตรี

363106  ศิลปะการขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์

363107  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

363115  พื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมประดิษฐ์

363206  การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

363218  การออกแบบที่ว่างเชิงอัตลักษณ์

363219  การออกแบบฉากและเวที

363224  การออกแบบเครื่องเรือนเชิงระบบ

363225  การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อสาธารณชน

 

งานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

363521  การออกแบบเครื่องเรือนขั้นสูง

 

 

 

การศึกษา

M.A. (Industrial Design)  Savannah College of Art and Design, USA (2003)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์                 

ปิติ คุปตะวาทิน. (2554). ปรองดอง (นาฬิกาไร้เข็ม) : ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมเหลืองและแดงในแต่ละนาที (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2554.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2555). จักรยานทำจากไม้กอล์ฟ (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  “Eastern Spirit” แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2555 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-26 กันยายน 2555.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2556). การสร้างเฟรมจักรยานสำหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่(ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2556.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2557). โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์และอาคารปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา(ออกแบบสถาปัตยกรรม). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asean แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2557 โครงการเผยแพร่ผลงาน DNA ประจำปี 2557 : ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2557.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2558). เก้าอี้ทองเหลือง“คีรีวัน (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : รุ่นอรุณแห่งความสุข” ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2558.

ได้รับรางวัล ELLE DÉCOR THAILAND DESIGN AWARD ประจำปี 2015/2016  จัดโดยนิตยสาร ELLE DECORATION.

 

บทความ

บทความทางวิชาการ

ปิติ คุปตะวาทิน.. (2554). ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน(From Where Does the Creative Idea Originate?). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ ฉบับพิเศษ มัณฑนศิลป์’54 : 55 ปี แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตีพิมพ์เมื่อ กันยายน ปีพุทธศักราช 2554.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2556). Visual effect in product design. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด  วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 6 ตีพิมพ์เมื่อ ปีพุทธศักราช 2557.

ผลงาน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร