อาจารย์วรุษา อุตระ

Varusa Utara

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา ปี 

360 101 การออกแบบ 1

360 103 วาดเส้น 1

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

367 102 การออกแบบสิ่งทอ 2

367 111 การพิมพ์ผ้าเพื่องานแฟชั่น

367 206 การออกแบบเครื่องแต่งกายลักษณะไทย

367 212 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

367 214 ศิลปนิพนธ์

367 216 การทอ

367 217 โครงการศึกษารายบุคคล

การศึกษา

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

วรุษา  อุตระ  น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  สายชนม์ สัจจานิตย์ เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  โกวิท มีบุญ  รักชนก  โสภาพิศ    และ อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558).  “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้าระยะที่ 2” กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

วรุษา  อุตระ  น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  อนุกูล บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2558). “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์” กรุงเทพฯ, สำนัก ทะเบียนนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว.

วรุษา อุตระ น้ำฝน ไล่สัตรูไกล  สายชนม์  สัจจานิตย์  มาลินี  วิกรานต์  รักชนก  โสภาพิศและ โกวิท  มีบุญ. (2557). “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า” กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

วรุษา  อุตระ น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  อนุกูล บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). “โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บ เครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม” กรุงเทพฯ, สำนักกิจการในพระดำริฯ  สำนักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

ผลงานสร้างสรรค์

วรุษา    อุตระ. (2559). สระบัว [สื่อผสมสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

วรุษา    อุตระ. (2558) เรืองรอง [สื่อผสมสิ่งทอ]. Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam . Malaysia. 3 – 4 กันยายน 2558.

วรุษา    อุตระ. (2558). เรืองรอง [สื่อผสมสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 – 27 กันยายน.

วรุษา    อุตระ. (2557). nature ธรรมชาติ [สื่อผสมสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระฯ 15 – 27 กันยายน 2557.

วรุษา    อุตระ. (2556). Stream สายชล [สื่อผสมสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 -27 กันยายน 2556.

บทความ

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา  หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

วรุษา อุตระ. (2556). “วาดเส้นพื้นฐาน” โครงการจัดการความรู้ศิลปะและการออกแบบศิลปะและการออกแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่วงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ตำรา  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร