อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

Paiboon Jiraprasertkun

Email :  paiboon07306@yahoo.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1
361 108 สถาปัตยกรรมศึกษา 2
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 219 การนำเสนอผลงานออกแบบภายใน

การศึกษา

M.Sc. (Advance Architecture) Columbia University,USA (2002)

B.Arch. (Architecture) Pratt Institute,USA (2001)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ระดับนานาชาติ

Wat Khao Tham Phra Deconstruction. The Art and Design Exhibition.by Members of The Faculty
of Decorative Arts, Silpakorn University,Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University
South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.

Hall of Bhaisajyaguru. 2019 Pacific Rim International Exhibitions.Art Gallery of A.M FEDOTOV,
Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 October 2019.

HAND IN BY ANT NOW. 2018 Pacific Rim International Exhibitions.Hue University Vietnam.
19 November 2018 – 24 November 2018.

ระดับสถาบัน

การออกแบบอนุสรณ์สถาน. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล
Thailand. 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564.

ยอดผลึกสีน้ำเงิน (Azure Competency). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจำปี 2564. ออนไลน์ Thailand. 11 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564.

ไวยากรณ์อนุสรณ์ (Syntax of Memorial). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจำปี 2563.หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563.

นิราศท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Thailand.
15 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561.

ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล. (2557).การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian
ประจำปี 2557.ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล. (2556).ร่มเงา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร