สำนักงานคณบดี

เลขานุการคณะ

นายวุฒิ คงรักษา
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นายวุฒิ คงรักษา

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นายศุภฤกษ์ ทับเสน
บุคลากรชำนาญการพิเศษ นายศุภฤกษ์ ทับเสน
นายเศกสันต์ แสงทอง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเศกสันต์ แสงทอง
นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วไซค้วน
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วไซค้วน
นางสาวสุปราณี  มิ่งมาลี
พนักงานทั่วไป นางสาวสุปราณี มิ่งมาลี
นางบรัตน์ ผิวทอง
พนักงานทั่วไป นางบรัตน์ ผิวทอง
นายรุ่งโรจน์ จิตรไพโรจน์
พนักงานทั่วไป นายรุ่งโรจน์ จิตรไพโรจน์
นายสนธยา สุนประชา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายสนธยา สุนประชา
นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
นายสุทิน อิ่มเอิบ
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทิน อิ่มเอิบ
นายสุทัศน์  บุญนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทัศน์ บุญนิ่ม

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา

นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์
นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นางสาวนันทวัน  ดอกไม้
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนันทวัน ดอกไม้
นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว
นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช
นายก้องภพ หน่อใหม่
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นายก้องภพ หน่อใหม่
นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ ไกรโรจน์
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ ไกรโรจน์
นางสาวจันทนี เซี่ยงคิ้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวจันทนี เซี่ยงคิ้ว

กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นักการเงินชำนาญการ นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นางสาวรางวัล  สุขี
นักพัสดุปฏิบัติการ นางสาวรางวัล สุขี
นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นักการเงินปฏิบัติการ นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นางสาวภัคค์สิริ ไชยนิศานต์ภัทร
นักการเงินปฏิบัติการ นางสาวภัคค์สิริ ไชยนิศานต์ภัทร
นางสาวภัคนิจ คุณภัทรชนันทร
นักพัสดุปฏิบัติการ นางสาวภัคนิจ คุณภัทรชนันทร
นางสาวณัฐพร ศรีสุข
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวณัฐพร ศรีสุข
นางสาวพนิดา  คงสอน
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวพนิดา คงสอน

กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ

นางสาวมุกดา จิตพรมมา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ นางสาวมุกดา จิตพรมมา
นางสาวนันทนา  แซ่ลี
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ นางสาวนันทนา แซ่ลี
นางสาวนฤมล โหราเรือง
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ นางสาวนฤมล โหราเรือง

กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม
นายฐนกร แย้มทิม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นายฐนกร แย้มทิม
นางสาววัลย์นภา ฮวบเอี่ยม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาววัลย์นภา ฮวบเอี่ยม

กลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์

นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นายสุเทพ  มากพรมทอง
ช่างเตาเผา นายสุเทพ มากพรมทอง
นายเอกลักษณ์  ยอดแก้ว
นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ นายเอกลักษณ์ ยอดแก้ว
นายทวีทรัพย์  สร้อยซิม
พนักงานขับรถยนต์ นายทวีทรัพย์ สร้อยซิม
นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
พนักงานทั่วไป นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
พนักงานทั่วไป นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
นายวิอรรถ มาสุข
พนักงานทั่วไป นายวิอรรถ มาสุข
นายพิพัฒน์ชัย  ไตรอุโภค
พนักงานทั่วไป นายพิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค
นายสยาม ระลึกมูล
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน นายสยาม ระลึกมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร