สำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ

นายวุฒิ คงรักษา
หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา
นายศุภฤกษ์ ทับเสน
บุคลากรชำนาญการพิเศษ นายศุภฤกษ์ ทับเสน
นางภาวนา บุญปก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ นางภาวนา บุญปก
นายสนธยา สุนประชา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายสนธยา สุนประชา
นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
นายสนั่น ภูโคตรศรี
ลูกมือช่างเทคนิค นายสนั่น ภูโคตรศรี
นายบวรศักดิ์ คำประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ นายบวรศักดิ์ คำประสิทธิ์
นายสุทิน อิ่มเอิบ
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทิน อิ่มเอิบ
นายสุทัศน์ บุญนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทัศน์ บุญนิ่ม
นางสาวสุปราณี มิ่งมาลี
พนักงานทั่วไป นางสาวสุปราณี มิ่งมาลี
นางบรัตน์ ผิวทอง
พนักงานทั่วไป นางบรัตน์ ผิวทอง

งานบริการการศึกษา

นางภาวนา ใจประสาท
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา นางภาวนา ใจประสาท
นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน
นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นายเศกสันต์ แสงทอง
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายเศกสันต์ แสงทอง
นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นักวิชาการศึกษา นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นายสยาม ระลึกมูล
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน นายสยาม ระลึกมูล
นายอำพร สุขแสน
นายอำพร สุขแสน
นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์

งานคลังและพัสดุ

นางนภาพร ทองทวี
หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางนภาพร ทองทวี
นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นางสาวไอลดา น้อยมณี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวไอลดา น้อยมณี
นางสาวรางวัล สุขี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวรางวัล สุขี
นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช

งานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ

นางสาวมุกดา จิตพรมมา
หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา
นางสาวนันทนา แซ่ลี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนันทนา แซ่ลี
นางสาวปวีณา พัฒนศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวปวีณา พัฒนศิริ

งานกิจการนักศึกษา

นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์
นายรวิชญ์ ไชยจำ
สถาปนิก นายรวิชญ์ ไชยจำ
นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม

งานบริหารพระราชวังสนามจันทร์

นางศุลีพร สุวรรณโมลี
หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี
นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายช่างเทคนิค นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นักวิชาการช่างศิลป์ (ปฏิบัติการ) นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นายพรภิรมย์ คงอิ่ม
พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา นายพรภิรมย์ คงอิ่ม
นายสุเทพ มากพรมทอง
ช่างเตาเผา นายสุเทพ มากพรมทอง
นายวัฒนา ใจดี
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 นายวัฒนา ใจดี
นายเอกลักษณ์ ยอดแก้ว
นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ นายเอกลักษณ์ ยอดแก้ว
นายทวีทรัพย์ สร้อยซิม
พนักงานขับรถยนต์ นายทวีทรัพย์ สร้อยซิม
นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
พนักงานทั่วไป นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
พนักงานทั่วไป นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
นายวิอรรถ มาสุข
พนักงานทั่วไป นายวิอรรถ มาสุข
นายพิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค
พนักงานทั่วไป นายพิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค
นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร