สำนักงานคณบดี

เลขานุการคณะ

นางภาวนา ใจประสาท
เลขานุการคณะ นางภาวนา ใจประสาท

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นายวุฒิ คงรักษา
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา
นายศุภฤกษ์ ทับเสน
บุคลากรชำนาญการพิเศษ นายศุภฤกษ์ ทับเสน
นางภาวนา บุญปก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ นางภาวนา บุญปก
นายเศกสันต์ แสงทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเศกสันต์ แสงทอง
นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ
นายสยาม ระลึกมูล
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน นายสยาม ระลึกมูล
นายสนธยา สุนประชา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายสนธยา สุนประชา
นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป นายบุญเลิศ คเชนทรกำแหง
นายสนั่น ภูโคตรศรี
ลูกมือช่างเทคนิค นายสนั่น ภูโคตรศรี
นายบวรศักดิ์ คำประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ นายบวรศักดิ์ คำประสิทธิ์
นายสุทิน อิ่มเอิบ
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทิน อิ่มเอิบ
นายสุทัศน์ บุญนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ นายสุทัศน์ บุญนิ่ม
นางสาวสุปราณี มิ่งมาลี
พนักงานทั่วไป นางสาวสุปราณี มิ่งมาลี
นางบรัตน์ ผิวทอง
พนักงานทั่วไป นางบรัตน์ ผิวทอง
นายอำพร สุขแสน
พนักงานทั่วไป นายอำพร สุขแสน
นายรุ่งโรจน์ จิตรไพโรจน์
พนักงานทั่วไป นายรุ่งโรจน์ จิตรไพโรจน์

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา

นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน
นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางอิญทิรา ไล้เลิศ
นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวจิดาภา อยู่เงินวดี
นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์
นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล
นางสาวศิรดา บุญยศักดิ์อนันต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวศิรดา บุญยศักดิ์อนันต์
นางสาวนุสสรา น้อยศรีอยู่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนุสสรา น้อยศรีอยู่

กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางนภาพร ทองทวี
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มคลังและพัสดุ นางนภาพร ทองทวี
นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นางสาวรางวัล สุขี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวรางวัล สุขี
นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นายวัชรพงษ์ ค้าทวี
นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช
นางสาวธนาวรรณ ก่วยสกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวธนาวรรณ ก่วยสกุล
นางสาวณัฐพร ศรีสุข
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นางสาวณัฐพร ศรีสุข

กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ

นางสาวมุกดา จิตพรมมา
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา
นางสาวนันทนา แซ่ลี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนันทนา แซ่ลี
นางสาวปวีณา พัฒนศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวปวีณา พัฒนศิริ

กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา

นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มกิจการนักศึกษา นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์
นายรวิชญ์ ไชยจำ
สถาปนิกปฏิบัติการ นายรวิชญ์ ไชยจำ
นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม

กลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์

นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวอโนมา รัตนน้อย
นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา
นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายช่างเทคนิค นายยอดชาย ชุ่มอินทร์
นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นักวิชาการช่างศิลป์ (ปฏิบัติการ) นายปิติพงค์ ยิ้มเจริญ
นายพรภิรมย์ คงอิ่ม
พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา นายพรภิรมย์ คงอิ่ม
นายสุเทพ มากพรมทอง
ช่างเตาเผา นายสุเทพ มากพรมทอง
นายวัฒนา ใจดี
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 นายวัฒนา ใจดี
นายเอกลักษณ์ ยอดแก้ว
นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ นายเอกลักษณ์ ยอดแก้ว
นายทวีทรัพย์ สร้อยซิม
พนักงานขับรถยนต์ นายทวีทรัพย์ สร้อยซิม
นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
พนักงานทั่วไป นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น
นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
พนักงานทั่วไป นายสุวิทย์ ศรีเล็ก
นายวิอรรถ มาสุข
พนักงานทั่วไป นายวิอรรถ มาสุข
นายพิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค
พนักงานทั่วไป นายพิพัฒน์ชัย ไตรอุโภค
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร