รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

Assoc.Prof. Praiwan Dakliang

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร