อาจารย์บวรรัตน์ คมเวช

Bovornrach Komwech

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ดุริยางคศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร