อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

Sompong Saengaramroungroj

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร