อาจารย์สหเทพ เทพบุรี

Sahathep Thepburee

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประติมากรรมสากล)
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร