อาจารย์เกษร ผลจำนงค์

Gaysorn Ponjamnong

ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร