ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว

Asst.Prof. Thatree Muangkaew

email : artopiaztudio@gmail.com

 

M.F.A. (Sculpture) Visva Bharati University, India (2008)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 101         การออกแบบ 1

360 102         การออกแบบ 2

360 106         ศิลปะปฏิบัติ 2

360 108         ศิลปะไทยปริทัศน์

365 104         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1

365 109         เทคนิคการตกแต่ง

365 204         เตาและการเผา

365 206         ประติมากรรม

365 210         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 211         ศิลปนิพนธ์

365 217         ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 1

365 224         โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

365 225         โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

การศึกษา

M.F.A. (Sculpture) Visva Bharati University, India (2008)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2559). “โครงการพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี”กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานสร้างสรรค์

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2559). Message from the Universe (Ceramic). Thailand – International Ceramic Symposium SANAMCHANDRA CLAY WORK, 4 – 12 April 2016, At the Contemporary Art gallery, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, Thailand.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2558). Message from the Universe 1 (Ceramic). 2015 China (Beijing) International Macsabal Wood Fire Festival, 7 – 16 November 2015, Beijing, China.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2557). Cat Pottery and The Adventure of small Elephant (Ceramic). At Tao Hong TaiD-Kunst, 27 September – 16 November 2013, Ratchaburee, Thailand.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2557).  RAKU CAT – Pot (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2013. 23 – 30 September 2013, South Korea.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2556).  Rhythm of Life 3 (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2012. 20 September – 22 October 2012, South Korea.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร