ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา

Asst.Prof. Wanna Thithamma

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพระนคร (2538)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  20  ปี 5 เดือน

ระดับปริญญาตรี

365 101         เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต

365 106        ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา

365 107        ดินและเนื้อดิน

365 108        เคลือบ 1

365 203        เคลือบ 2

365 204        เตาและการเผา

365 206        สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา

365 209        การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210        ศิลปนิพนธ์

365 221        เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 1

365 222        เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 2

ระดับบัณฑิตศึกษา

365 512         สัมมนางานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพระนคร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

วรรณณา ธิธรรมมา.(2559) . Before sunset [Ceramic]. โครงการ Thailand international Ceramics Symposium SANAMCHANDRA  CLAY WORK 2016. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.นครปฐม 4-12 เมษายน 2559.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2559). Rest for a while [Ceramic]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2558). Raining day. [Ceramic]. โครงการ Nami international Ceramic Festival 2015. Korean Professional Pottery Association /South Korea 2 – 7 Sep 2015.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2558). Rice Bowl [เซรามิค]. โครงการรุ่งอรุณ แห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2558. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 15-30 กันยายน 2558.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2557). Sphinx Vase. [Ceramic]. โครงการ SELSIUS-USM International\Ceramic  Festival 2014. USM University, Malasia 7-14 April 2014.

วรรณณาธิธรรมมา. (2557). Sphinx Bowl. [Ceramic]. โครงการNami international Ceramic Festival 2014. Korean Professional Pottery Association /South Korea 26 Sep-2 Oct.2014.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2556). ชามข้าว / Rice Bowl [เซรามิค]. โครงการ 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์มัณฑนศิลป์ 2556. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 15-30 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร