ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา

Asst.Prof. Wanna Thithamma

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

365 101         เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต
365 106         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 1
365 107         เนื้อดิน
365 203         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 2
365 204         เตาและการเผา
365 207         สุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 218         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วมสมัย
365 219         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์

 

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพระนคร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Wanna Thithamma. (2019). Natured [Ceramic]. 2019 Pacific Rim Internation Exhibitions.
Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk City Russia. Page 46, 9 – 11 October 2019.

Wanna Thithamma. (2019). Before sunset [Ceramic]. 2019 Korea Women Ceramist
Associasion  International Exhibition, South Korea. Page 29, 25 – 30 September 2019.

Wanna Thithamma. (2019). Wild Geese is Symbol of Love [Ceramic]. The Art and Design
Exhibition by Members of the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University 2019.
At Kookmin University South Korea. Page 138, 1-3 May 2019.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2563). Mali’s bowl 63 [เซรามิกส์]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563.
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ. หน้า 146, 14 – 26 กันยายน 2563.                                                                   

วรรณณา ธิธรรมมา. (2561). จาน ชาม สุโขทัย [เซรามิกส์]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561.
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ. หน้า 98, 15 – 30 กันยายน 2561.

วรรณณา ธิธรรมมา.(2559) . Before sunset [Ceramic]. โครงการ Thailand international Ceramics Symposium
SANAMCHANDRA  CLAY WORK 2016. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.นครปฐม 4-12 เมษายน 2559.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2559). Rest for a while [Ceramic]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2558). Raining day. [Ceramic]. โครงการ Nami international Ceramic Festival 2015.
Korean Professional Pottery Association /South Korea 2 – 7 Sep 2015.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2558). Rice Bowl [เซรามิค]. โครงการรุ่งอรุณ แห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2558. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 15-30 กันยายน 2558.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2557). Sphinx Vase. [Ceramic]. โครงการ SELSIUS-USM International\Ceramic
Festival 2014. USM University, Malasia 7-14 April 2014.

วรรณณาธิธรรมมา. (2557). Sphinx Bowl. [Ceramic]. โครงการNami international Ceramic Festival 2014.
Korean Professional Pottery Association /South Korea 26 Sep-2 Oct.2014.

วรรณณา ธิธรรมมา. (2556). ชามข้าว / Rice Bowl [เซรามิค]. โครงการ 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์มัณฑนศิลป์ 2556. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 15-30 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร