รองศาสตราจารย์กรธนา กองสุข

Assoc.Prof. Kornthana Kongsuk

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 19 ปี

ระดับปริญญาตรี             

360 106         ศิลปะปฏิบัติ (Art Studio)

365 206         สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา

365 209         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 215         ประติมากรรม (Sculpture)

365 216         ประติมากรรมสร้างสรรค์ (Creative Sculpture)

365 217         ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา1 (Ceramic Art I)

365 231         โครงการศึกษาส่วนบุคคล1

ติดต่อ  โทร : 034-255-817

 

การศึกษา

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

  • แสดงเดี่ยวนิทรรศการผลงาน ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา “แดนสมมุติ” Conventional Spaceณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(พ.ศ.2553)
  • Ceramics member the3th “ตาข่าย / Trap,ของขวัญ / Present ” (พ.ศ.2553)
  • “ผูกมัด-รูป / Binding-Shape” (พ.ศ.2554) • -“กะลาสีขาว / Natural Ware” (พ.ศ.2555)
  • ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด “รูปทรงกลมและภาชนะรูปเหลี่ยม” ณ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร(พ.ศ.2556)
  • International Women’s Art Exhibition “Mindscapes”2015-Peacefulness (พ.ศ. 2558)
  • “รุ่งอรุณแห่งความสุข – Image-dhama, II ” (พ.ศ. 2558)

ผลงานสร้างสรรค์

กรธนา กองสุข. (2559). ดช.ปัสสัทธิ เผ่าไทย “สาธุ”[ประติมากรรม]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์มัณฑนศิลป์ 2559.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

กรธนา กองสุข. (2558). รูป-ธรรม 2 [ประติมากรรม]. รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2558. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15-27 กันยายน 2558.

กรธนา กองสุข. (2558). Peacefulness [ประติมากรรม]. “ทัศนะแห่งจิต”(นานาชาติ). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 9-23 มีนาคม 2558.

กรธนา กองสุข. (2557). พระคเณศ [ประติมากรรม].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 2557 หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15-27 กันยายน 2557.

กรธนา กองสุข. (2556). รูปทรงกลมและภาชนะรูปเหลี่ยม [ประติมากรรม]. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหล่อโลหะสำริด“ประติมากรรมหล่อโลหะสำริด”. PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 8-30 กรกฎาคม 2556.

ผลงาน

Exif_JPEG_PICTURE

“The Continuity of Life”

Ceramic, Raku Firing / Iron ,Ø 110 cm.,2010.

Exif_JPEG_PICTURE

“สภาวะแห่งการเกิด” [The Natural Condition of Birth]

เทคนิค Terra-cotta / Iron , 1/ 110 x 297 cm., 2 / 85 x 258 cm.,3 /85 x 274 cm.,4 / 67 x 233 cm.,5 / 67 x 232 cm. Dimensions variable ,2010

Exif_JPEG_PICTURE

ตาข่าย / Trap

Porcelain / Brass , 25 x 28 cm , 2553

Exif_JPEG_PICTURE
ผูกมัด-รูป [ Binding-Shape ]

Slip casting , Porcelain /Brass 14 x 25 x 12 cm.2554

Exif_JPEG_PICTURE

กะลาสีขาว /Natural Ware

Porcelain เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา14 x 15 x 8.5 cm. 2555

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร