รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ

Assoc.Prof. Sayumporn Kasornsuwan

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี

ระดับปริญญาตรี

365 103         การขึ้นรูปด้วยมือ

365 204         เตาและการเผา

365 209         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 218         ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 2

365 219          การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์

 

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2559). Three Women (Ceramic), International Eskisehir Terra Cotta Symposium 17 September –2 October 2016 Turkey.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2558). Formation No.1 (Ceramic). Nami Island international Pottery  Festival 2015. 2 – 7 September 2015, South Korea.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2557). The Bowl (Ceramic). SELSIUS-USM International Ceramic Festival 2014. USM University, 7 – 14 April 2014 Malasia.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2556). Organic form (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2013. 23 – 30 September 2013, South Korea.

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร