รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ

Assoc.Prof. Sayumporn Kasornsuwan

Email : oudyboy3711@hotmail.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

365 103         การขึ้นรูปด้วยมือ
365 204         เตาและการเผา
365 205         การสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 209         โครงการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 215         ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาร่วมสมัย

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Sayumporn Kasornsuwan. (2019). Golden Seeds [Ceramic]. The Art and Design Exhibition by
Members of the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University 2019. At Kookmin University South Korea.
Page 138 1-3 May 2019.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2563). ภูเขาแห่งความฝัน [เซรามิกส์]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563.
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ. หน้า 145, 14 – 26 กันยายน 2563.                                                                  

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2561): Lady of the night (เซรามิกส์), โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศ จ.เพชรบุรี.
หน้า 63, 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2561.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2559). Three Women (Ceramic), International Eskisehir Terra Cotta Symposium
17 September –2 October 2016 Turkey.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2558). Formation No.1 (Ceramic). Nami Island international Pottery  Festival 2015.
2 – 7 September 2015, South Korea.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2557). The Bowl (Ceramic). SELSIUS-USM International Ceramic Festival 2014.
USM University, 7 – 14 April 2014 Malasia.

สยุมพร กาษรสุวรรณ. (2556). Organic form (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2013.
23 – 30 September 2013, South Korea.

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร