รองศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย

Asst.Prof. Suebpong Powthai

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

Certificate in Ceramics  (Ceramic Building Materials Technology) Nagoya, Japan.

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  22 ปี

ระดับปริญญาตรี     

365 105         การสร้างพิมพ์และวิธีการขึ้นรูป

365 201         การออกแบบเครื่องเคลือบเผาเบื้องต้น

365 209         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 211         การออกแบบโดยการทดลอง

365 213         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 1

365 214         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 2

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

Certificate in Ceramics  (Ceramic Building Materials Technology) Nagoya, Japan.

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2559). Teapot with three lids [เซรามิค]. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ  ครั้งที่18. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม 12 -30 ตุลาคม 2559.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2559). 2 bowls  [เซรามิค]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2558). pleasantly with warm village  [เซรามิค]. งานแสดงผลงานคณาจารย์ประจำปี 2558.หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ.15-30กันยายน 2558.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2557). สายสัมพันธ์  [เซรามิค]. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่17. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ11 พฤศจิกายน-21ธันวาคม 2557.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2557). 2 birds and golden pool [เซรามิค]. With clay with friendship with  world, Seoul tech museum of art(Davinci building). Seoul Korea 14-21 พฤศจิกายน.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2556).  แบ่งปัน  [เซรามิค].70ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน,งานแสดงผลงานคณาจารย์  ประจำปี2556. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ15-30 กันยายน 2556.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2556). Owls [เซรามิค]. งานแสดงผลงานคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาครั้งที่4. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ 20-30 มีนาคม 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร