รองศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย

Asst.Prof. Suebpong Powthai

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

365 108   เทคนิคการตกแต่ง
365 110   การสร้างพิมพ์และวิธีการขึ้นรูป
365 201   การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น
365 205   การสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 209   โครงการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 212   การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213   ศิลปนิพนธ์
365 216   นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

การศึกษา

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

Certificate in Ceramics  (Ceramic Building Materials Technology) Nagoya, Japan.

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Suebpong Powthai. (2019). Dry Season. [Ceramic] 2019 Pacific Rim International Exhibitions.
Art  Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. Page 46, 9 October 2019  – 11    October 2019.

Suebpong Powthai. (2019). Skull Flowerpot. [Ceramic] The Art and Design Exhibition. by Members
of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University
South Korea. Page 140, 1 May 2019 – 3 May 2019.

Suebpong Powthai. (2018). Ganesha. [Ceramic] 2018 Pacific Rim International Exhibitions.
Hue University Vietnam. Page 48, 19 November 2018 – 24 November 2018.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2561). ปลาทู. (เซรามิกส์) นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 :
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กรุงเทพมหานคร. หน้า 97, 15 กันยายน 2561-30 กันยายน 2561.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2561). Rebirth. (เซรามิกส์) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี.
หน้า 59, 4 กุมภาพันธ์ 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2561.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2559). Teapot with three lids [เซรามิค]. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ  ครั้งที่18.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม 12 -30 ตุลาคม 2559.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2559). 2 bowls  [เซรามิค]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2558). pleasantly with warm village  [เซรามิค]. งานแสดงผลงานคณาจารย์ประจำปี 2558.
หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ.15-30กันยายน 2558.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2557). สายสัมพันธ์  [เซรามิค]. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่17.
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ11 พฤศจิกายน-21ธันวาคม 2557.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2557). 2 birds and golden pool [เซรามิค]. With clay with friendship with  world,
Seoul tech museum of art(Davinci building). Seoul Korea 14-21 พฤศจิกายน.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2556).  แบ่งปัน  [เซรามิค].70ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน,งานแสดงผลงานคณาจารย์ ประจำปี2556.
หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ15-30 กันยายน 2556.

สืบพงศ์ เผ่าไทย. (2556). Owls [เซรามิค]. งานแสดงผลงานคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาครั้งที่4.
หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ 20-30 มีนาคม 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร