อาจารย์ศิรัมภา จุลนวล

Sirumpa Chunnuan

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวศิรัมภา จุลนวล

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

 

สังกัด

          คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3  ปี

ระดับปริญญาตรี

365 103         การขึ้นรูปด้วยมือ

365 103         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1

365 109         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน

365 106         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 1

365 108         เทคนิคการตกแต่ง

365 203         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 212         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 218         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วมสมัย

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ศ.ม. (ผลิตภัณฑ์)มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

          ผลงานสร้างสรรค์

 

ศิรัมภา จุลนวล. (2562). Thai No.3 [ประเภทผลงานสร้างสรรค์]. 2019 Pacific Rim International
Exhibitions, Russia. หน้า 46, 9 – 11 ตุลาคม 2562.
ศิรัมภา จุลนวล. (2562). Thai No.2 [ประเภทผลงานสร้างสรรค์]. 2019 Korea Women Ceramist Associasion  International Exhibition, Korea. หน้า 27, 25 – 30 กันยายน 2562.

ศิรัมภา จุลนวล. (2562). Thai [ประเภทผลงานสร้างสรรค์]. The Art and Design Exhibition by Members of

the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University, Kookmin University Korea. หน้า

137, 1-3 พฤษภาคม 2562.

ศิรัมภา จุลนวล. (2562). Nora [ประเภทผลิตภัณฑ์]. Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019
International Raku Sculpture, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. หน้า 71, 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2562.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). เทริด [ประเภทผลิตภัณฑ์]. นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 19,

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. หน้า 115, 1 – 20 ธันวาคม 2561.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). Nora Bowl [ประเภทผลงานสร้างสรรค์]. 2018 Pacific Rim International
Exhibitions, Hue University Vietnam. หน้า 48, 19 – 24 พฤศจิกายน 2561.
ศิรัมภา จุลนวล. (2561). ฮูก [ประเภทผลิตภัณฑ์]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์, หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร. หน้า 101, 15 – 30 กันยายน 2561.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). Nora [ประเภทผลงานสร้างสรรค์]. Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018
International Raku Sculpture, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. หน้า 66, 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2561.
ศิรัมภา จุลนวล. (2559). Nora [ประเภทผลิตภัณฑ์]. นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 18,

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. หน้า 131, 12 – 30 ตุลาคม 2559.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร