อาจารย์ศิรัมภา จุลนวล

Sirumpa Chunnuan

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

365 103         การขึ้นรูปด้วยมือ
365 104         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
365 106         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 1
365 108         เทคนิคการตกแต่ง
365 109         การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
365 203         เคลือบในงานเครื่องเคลือบดินเผา 2
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 218         เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วมสมัย

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Sirumpa Chunnuan. (2019). Thai No.3 [Ceramic]. 2019 Pacific Rim International Exhibitions,
Russia. Page 46, 9 – 11 October 2019.

Sirumpa Chunnuan. (2019). Thai [Ceramic]. The Art and Design Exhibition by Members of the
Faculty of Decorative Arts Silpakorn University, Kookmin University Korea. Page 137,   1-3 May 2019.

Sirumpa Chunnuan. (2018). Nora Bowl [Ceramic]. 2018 Pacific Rim International
Exhibitions, Hue University Vietnam. Page 48, 19 – 24 Novamber 2018.

ศิรัมภา จุลนวล. (2564). Pliw [เซรามิกส์]. นิทรรศการผลงาน Craft in the air 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพมหานคร. หน้า 79, 25 มกราคม –  25 กุมภาพันธ์ 2564.

ศิรัมภา จุลนวล. (2562). Nora [เซรามิกส์]. Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2562.
International Raku Sculpture, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. หน้า 71,
10 – 23 กุมภาพันธ์ 2562.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). เทริด [เซรามิกส์]. นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 19,
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม. หน้า 115, 1 – 20 ธันวาคม 2561.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). ฮูก [เซรามิกส์]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์, หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร. หน้า 101, 15 – 30 กันยายน 2561.

ศิรัมภา จุลนวล. (2561). Nora [เซรามิกส์]. Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018 International
Raku Sculpture, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. หน้า 66, 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2561.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร