ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไกรรส

Asst.Prof.Chanon Krairos

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 107         การเขียนแบบเบื้องต้น
365 102         การเขียนแบบเทคนิค
365 107         เนื้อดิน
365 204         เตาและการเผา
365 208         วิธีวิจัยสำหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 214         ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา
365 216         นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
365 217         ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ระดับปริญญาโท

365 503         บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์
360 504         ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ
365 505         สัมมนาศิลปะการออกแบบขั้นสูง
365 513         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง

การศึกษา

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

แสดงผลงานเดี่ยว

2561 : Home, 2018.08.24-2018.08.31, Limlip Museum, Korea.

2562 : Spot of Time, 2019.04.17-2019.04.22, IANG Gallery, Korea.

2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา ด้าน BGC Glass Studio

2563-ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารงานสมาคมเซรามิกส์ไทย

ผลงานสร้างสรรค์

Chanon Krairos (2019). Nestle. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M
FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. Page 46, 9 October 2019 – 11 October 2019.

Chanon Krairos. (2019). Spot of Time no.1. The Art and Design Exhibition. by Members of The
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University
South Korea. Page 134, 1 May 2019 – 3 May 2019.

ชานนท์ ไกรรส. (2563). คอร์ราโด เฟโรจี [แก้ว]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563.
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลับศิลปากร วังท่าพระกรุงเทพ. “หน้า 141, 14 – 26 กันยายน 2563.”                                                                  

ชานนท์ ไกรรส. (2561). จาน ชาม สุโขทัย [เซรามิกส์]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิ ปัญญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561.
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ. หน้า 98, 15 – 30 กันยายน 2561.

ชานนท์ ไกรรส. (2559). 31 Days (Ceramic). The 1st International Architecture Ceramics Exhibition,
Republic of Korea. 23 – 30 June 2016.

ชานนท์ ไกรรส. (2559). Five Hindrances in Meditation  Festival Design Art World 2016,
Guri/Republic of Korea. 23 – 25 September 2016.

ชานนท์ ไกรรส.(2559). Artificial Object 2016 International Invitational Design Exhibition 2016,
Republic of Korea. 6 – 10 October 2016.

ชานนท์ ไกรรส.(2560). The perceptive space. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand.
14 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560.

ชานนท์ ไกรรส.(2561). Land 05. Thailand Glass Art Festival 2018. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี Thailand. 22 พฤศจิกายน 2561 – 6 ธันวาคม 2561.

ชานนท์ ไกรรส.(2562). Nestle. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV,
Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 October 2019.

ชานนท์ ไกรรส.(2562). Spot of Time no.1. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of
Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea.
1 May 2019 – 3 May 2019.

ชานนท์ ไกรรส.(2563). Grew Wood Firing, Silpakorn Clay Work, Silpakorn University,
Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, Thailand. 15 – 22 February 2563

ชานนท์ ไกรรส.(2563). Land of Variety, Online Exhibition of Asian Higher Fine Arts Education,
People’s Republic of China. 12-16 June 2020.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร