ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไกรรส

Asst.Prof.Chanon Krairos

ชื่อ-นามสกุล

นายชานนท์ ไกรรส

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

สังกัด

          คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี

ระดับปริญญาตรี

360 107         การเขียนแบบเบื้องต้น

365 102         การเขียนแบบเทคนิค

365 206         สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา

365 211         การออกแบบโดยการทดลอง

365 214         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 2

365 214         ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา

365 216         ประติมากรรมสร้างสรรค์

365 216         นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

365 204         เตาและการเผา

365 107         เนื้อดิน

365 208         วิธีวิจัยสำหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 212         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

365 217         ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ระดับปริญญาโท

365 505         สัมมนาศิลปะการออกแบบขั้นสูง

365 503         บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์

365 513         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง

360 504         ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ

 

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

-ไม่มี-

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

          แสดงผลงานเดี่ยว

2561 : Home, 2018.08.24-2018.08.31, Limlip Museum, Korea.

2562 : Spot of Time, 2019.04.17-2019.04.22, IANG Gallery, Korea.

2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา ด้าน BGC Glass Studio

2563-ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารงานสมาคมเซรามิกส์ไทย

                                

          ผลงานสร้างสรรค์

ชานนท์ ไกรรส. (2559). 31 Days (Ceramic). The 1st International Architecture Ceramics Exhibitio,

Republic of Korea. 23 – 30 June 2016.

ชานนท์ ไกรรส. (2559). Five Hindrances in Meditation  Festival Design Art World 2016,

Guri/Republic of Korea. 23 – 25 September 2016.

ชานนท์ ไกรรส.(2559). Artificial Object 2016 International Invitationnal Design Exhibition 2016,

Republic of Korea. 6 – 10 Octobur 2016.

ชานนท์ ไกรรส.(2560). The perceptive space. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 14 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560.

ชานนท์ ไกรรส.(2561). Land 05. Thailand Glass Art Festival 2018. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี Thailand. 22 พฤศจิกายน 2561 – 6 ธันวาคม 2561.

ชานนท์ ไกรรส.(2562). Nestle. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 October 2019.

ชานนท์ ไกรรส.(2562). Spot of Time no.1. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.

ชานนท์ ไกรรส.(2563). Grew Wood Firing, Silpakorn Clay Work, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, Thailand. 15 – 22 February 2563

ชานนท์ ไกรรส.(2563). Land of Variety, Online Exhibition of Asian Higher Fine Arts Education, People’s Republic of China. 12-16 June 2020.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร