อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ

Sitthichoke Chaiwan

ข้อมูลประวัติอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

นายสิทธิโชค ชัยวรรณ

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

 

สังกัด

          คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 5 เดือน

ระดับปริญญาตรี

365 202         เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 101         เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้นและกรรมวิธีการผลิต

365 211         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 208         วิธีวิจัยสำหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 212         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปะนิพนธ์

365 206         ภาษาอังกฤษในงานเครื่องเคลือบดินเผา

365 210         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

Bachelor of Engineering (Ceramics) , University of New South Wales, Australia (2542)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

1        ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ทำ      ที่ปรึกษาด้านจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ว่าจ้างให้ทำ). สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์         ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา        2559

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ลำดับที่ ระดับ   รายละเอียด      ผู้สร้างสรรค์ผลงาน       หน่วยงาน        ปี พ.ศ.

1        ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ         Conceracrete. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 14 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560.        สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์          ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา       2560

2        ระดับนานาชาติ Straw Speakers. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.      สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2562

3        ระดับสถาบัน/จังหวัด     กระถางซีเมนต์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม Thailand. 17 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560. สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา       2560

4        ระดับสถาบัน/จังหวัด     กระถางซีเมนต์ผสม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2560.         สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์      ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา       2560

5        ระดับสถาบัน/จังหวัด     ท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Thailand. 15 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561.     สิทธิโชค ชัยวรรณ – ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา       2561

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร