นางนฤภร หุ่นดี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร