ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล

Asst.Prof. Namfon Laistrooglai (Ph.D.)

 

Ph.D. (Textile) Birmingham Institute of Art and Design University of Central  England, Birmingham, UK (2005)

M.V.A. (Visual Arts) University of South Australia, Adelaide, Australia (1997)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี  

367 101  การออกแบบสิ่งทอ 1

367 203  แพตเทิร์นสร้างสรรค์

367 204 วัสดุในงานออกแบบเครื่องแต่งกาย

367 212  การเตรียมการศิลปนิพนธ์

367 214  ศิลปนิพนธ์

367 215  การถัก

367 217  โครงการศึกษารายบุคคล

367 218  การออกแบบเครื่องหนังในงานแฟชั่น

367 221  การประสานงานและประชาสัมพันธ์งานแฟชั่น

การศึกษา

Ph.D. (Textile) Birmingham Institute of Art and Design University of Central  England, Birmingham, UK (2005)

M.V.A. (Visual Arts) University of South Australia, Adelaide, Australia (1997)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  สายชนม์ สัจจานิตย์ เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  โกวิท มีบุญ   รักชนก  โสภาพิศ  วรุษา  อุตระ  และ อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558).  “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้าระยะที่ 2” กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ  อนุกูล บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2558). “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์” กรุงเทพฯ, สำนัก ทะเบียนนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  สายชนม์  สัจจานิตย์  มาลินี  วิกรานต์   รักชนก  โสภาพิศ  วรุษา อุตระ  และ โกวิท  มีบุญ. (2557). “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า” กรุงเทพฯ,  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ  อนุกูล บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). “โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บ  เครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม” กรุงเทพฯ, สำนักกิจการในพระดำริฯ สำนักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม.

 

ผลงานสร้างสรรค์

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2559). มหัศจรรย์สีเขตร้อน [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2558). เรามีพรุ่งนี้เสมอ [สื่อผสม]. Faculty of Art and  Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Malaysia.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2558). เรามีพรุ่งนี้เสมอ [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 – 27 กันยายน 2558.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2557).  Art to wear 3. The 26th International costume congress : Gakushain women’s college,Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น  17 -21 สิงหาคม 2557.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2557). Fiber illusion [สื่อผสม]. ART SOTCK20, Taichung ประเทศไต้หวัน 22 มีนาคม 2550 – 27 เมษายน 2560.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2557). สีของงานสิ่งทอการทับซ้อนของเส้นใย “illusion” [สื่อผสม].หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ  8 – 15 กันยายน 2558.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2556). สีของงานสิ่งทอการทับซ้อนของเส้นใย “illusion” [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 -27 กันยายน 2556.

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2556) มิติสีของงานสิ่งทอการทับซ้อนของเส้นใย “ชุดดอกไม้”  [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 -27 กันยายน 2556

บทความ

น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล. (2556). “ทิศทางการออกแบบไทย” Surface Asia 2556. ฮ่องกง.

น้ำฝน ไล่สัตรูไกล. (2556).  มิติสีของงานสิ่งทอการทับซ้อนของเส้นใย “ชุดดอกไม้70 แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556. กรุงเทพฯ.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร