อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี

Piyawat Pattanapuchkdee

M.S. (Interior Design) Pratt Institute, USA (1985)

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2521)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 

367 103  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1

367 104  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2

367 105  การสร้างแพตเทิร์น 1

367 106 การสร้างแพตเทิร์น 2

367 107 เทคนิคการตัดเย็บ 1

367 108 เทคนิคการตัดเย็บ 2

367 209 แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม

367 210 การประสานงานและนำเสนอผลงานแฟชั่น

367 212  การเตรียมการศิลปนิพนธ์

367 213  แฟชั่นสไตล์ลิ่ง

367 214  ศิลปนิพนธ์

367 217 โครงการศึกษารายบุคคล

367 221 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง

การศึกษา

M.S. (Interior Design) Pratt Institute, USA (1985)

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2521

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี  น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ และอนุกูล บูรณประพฤกษ์. (2558). “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์” กรุงเทพฯ,  สำนัก ทะเบียนนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี  น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ และ อนุกูล บูรณประพฤกษ์. (2557). “โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บ  เครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม” กรุงเทพฯ, สำนักกิจการในพระดำริฯ สำนักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2559) Second Life [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2558). WINGS OF HAPPINESS [เครื่องแต่งกาย]. Faculty of Art and Design,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam . Malaysia. 3 – 4 กันยายน 2558.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2558). WINGS OF HAPPINESS [เครื่องแต่งกาย]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข  ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพฯ 15 – 27 กันยายน 2558.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2558).  ผลงานใน Town and Country,  มกราคม 2558.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). “Butterfly Series I” [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน  Design Network Asian ประจำปี 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระฯ 15 – 27 กันยายน 2557.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า, ตีพิมพ์หนังสือเปรียว, 2557  ฉบับ 717 พฤษภาคม 2557.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). ผลงาน Illustration/resort. นิตยสาร Vouge, 2557  ฉบับเดือน กรกฎาคม 2557.

ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2556). ผีเสื้อ 988+1 ตัว[สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 -27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร