อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

Nuchnapang Keonail (Ph.D.)

สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิจัย
เพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,2556

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตถกรรมภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ,2545

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2535

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร