ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

Asst.Prof.Chainarong Ariyaprasert

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 102 การออกแบบภายใน 2

361 102 การออกแบบภายใน 1

361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการออกแบบภายใน

361 201 การออกแบบภายใน 4

361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน

361 207 สัมมนาการออกแบบภายใน

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา

361 511  การออกแบบขั้นสูง 1

361 523 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ.(2557).โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้พื้นที่นอนสองชั้นสำหรับเด็กพิการทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ.(2557).โครงการทำผังรวม 3 มิติและแนวทาง การปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการบ้านนนทภูมิ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ  พัฒนา  เจริญสุข.(2557).โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.ทุนสนับสนุนจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน).

ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ พัฒนา เจริญสุข อาวิน อินทรังษี สุพิชญา เข็มทอง ชลฤทธิ์ เหลืองจินดาจันทร์ฉาย ทองปิ่น มุกดา จิตรพรมมา สุรีพร แป้นพิบูลลาภ.(2556).โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์.ทุนสนับสนุนจากอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2559).ผลงานที่ภูมิใจและลำดับในการทำ. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2558). การประดับตกแต่ง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”บนถุงกระดาษสินค้า.[ออกแบบ]    การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2557).งานสร้างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ. (2556).ราชพฤกษ์ 2013.. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี  2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

บทความ

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ.(2556).บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ” ศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร