ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี

Asst.Prof. Terdsak Lakedee

ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)

ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12  ปี

ระดับปริญญาตรี

360 103 วาดเส้น 1

360 104 วาดเส้น 2

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์

361 101 การออกแบบ 1

361 203 มัณฑนศิลป์ไทย

361 205 การออกแบบภายใน 5

361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

361 218 การออกแบบตกแต่งแบบไทย

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ

การศึกษา

ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)

ศ.บ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์       

เทิดศักดิ์  เหล็กดี. (2557).ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสัพพัญญุตฌาณศิริโพธิ์สุวรรณ  ณ วิหารโพธิสุวรรณ[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian  ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

เทิดศักดิ์  เหล็กดี. (2556).นาคปรก. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

 

งานแปล

เทิดศักดิ์  เหล็กดี. (2559). ลายประดับสารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณบุษบก ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2559.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร