นางสาววิไลศรี ชำนาญกิจ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2549

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ,2547

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร