อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตติ์วัฒนา

Supasumand Sopachitwatana

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร