อาจารย์ประธาน เลิศงาม

Prathan Lertngam

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2549

ระดับปริญญาโท
คณะมัณฑนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก
คณะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร