อาจารย์พัฒนา เจริญสุข

Patana Charoensook

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 101 การออกแบบ1
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น
361 107 การออกแบบภายใน 3
361 201 การออกแบบภายใน 4
361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อาวิน อินทรังษี  ธนาทร เจียรกุล  พัฒนา เจริญสุข มุกดา จิตพรมมา. (2563). โครงการออกแบบอัตลักษณ์
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
The Value added on Identity design of Yakang 
Tourism Community. กองทุนวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 50 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564

ธนาทร เจียรกุล อาวิน อินทรังษี  พัฒนา เจริญสุข มุกดา จิตพรมมา. (2563). โครงการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน.
ทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท. 69 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2563

ธนาทร เจียรกุล อาวิน อินทรังษี  พัฒนา เจริญสุข  มุกดา จิตพรมมา. (2562). โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
และเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
.ทุนสนับสนุนจากองค์การบริหาร 103 หน้า.
เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2562

ธนาทร เจียรกุล อาวิน อินทรังษี  พัฒนา เจริญสุข  มุกดา จิตพรมมา. (2561). โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนภาคี
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปี
2561 องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.  45 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2561

ผลงานสร้างสรรค์

พัฒนา  เจริญสุข. (2563). เช้าชาม เย็นชาม Nine to Five [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563.(107)

พัฒนา  เจริญสุข. (2561). Right ค่า  True value [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
15-30 กันยายน 2561. (103)

Patana Charoensook. ( 2019). Sunflower Pendant [Design]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
College of Art & Design, Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019. (98)

Patana Charoensook. (2018). True value [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition
Committee Kongju National University, Korean Cultural Center in Vietnam  Ho ChiMinh Museum/Hue city
19-24 November, 2018 (44-45)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร