อาจารย์พัฒนา เจริญสุข

Patana Charoensook

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 101 การออกแบบ1

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

361 101 การเขียนแบบภายใน

361 102 การออกแบบภายใน 1

361 111 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภายใน 1

361 201 การออกแบบภายใน 4

361 204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภายใน 2

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

พัฒนา  เจริญสุข ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ.(2557).โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.ทุนสนับสนุนจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน).

พัฒนา  เจริญสุข ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ อาวิน อินทรังษี,สุพิชญา เข็มทอง ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา  จันทร์ฉาย  ทองปิ่น มุกดา จิตรพรมมา สุรีพร แป้นพิบูลลาภ (2556).โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์.ทุนสนับสนุนจากอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

พัฒนา  เจริญสุข. (2559).ตามยถากรรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

พัฒนา  เจริญสุข.(2558). ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2558.

พัฒนา  เจริญสุข. (2557).ช้อนขวัญ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network  Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

พัฒนา  เจริญสุข. (2556).สัตตภัณฑ์.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร