อาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่

Somprasong Chaonarai

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร