อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

Sombat Wongatsawanaruemon

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17  ปี

ระดับปริญญาตรี

360 103 วาดเส้น 1

360 104 วาดเส้น 2

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

361 102 การออกแบบภายใน 1

361 103 การออกแบบภายใน 2

361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1

361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

361 218 การออกแบบตกแต่งแบบไทย

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล. (2559). สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี  ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล.(2557).วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล. (2556).อุทยานพระธาตุ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี  แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์  ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร