อาจารย์เกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล

Klawkanlayaphon Sawatmongkhonkul

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร