อาจารย์เกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล

Klawkanlayaphon Sawatmongkhonkul

Email : sawatmongkhonku_k@su.ac.th

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 102 การออกแบบ 2
361 102 การออกแบบภายใน 1
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์

การศึกษา

M.A. (Interior Design) Nuova Accademia di Belle Arti University in Milan, Italy (2019)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

รางวัลประกวดแบบนานาชาติ : รางวัล  Design Marathon 2019 (รางวัลชนะเลิศ)

Klawkanlayaphon Sawatmongkhonkul Amira Mansor Changlong Qian Robin Yayla  Yanying Zhong.
(2019). “Atmosphere” Creative and Design the Mitsubishi’s exhibition stand at the Mostra Convegno
Expocomfort 2020, Milan, Italy. 15 – 16 มิถุนายน 2562.

รางวัลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง : สถาปัตย์นิทรรศน์ (2020)

วิษุวัต มาลัย  เกล้ากัลยาภรฌ์ สวัสดิ์มงคลกุล. (2563). “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมในเครือ Accor S.A.
“Well-Light  ประเทศดูไบ หรือสหรัฐอมิเรตส์” สภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ หอศิลป์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.  16 ธันวาคม 2563.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร