อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

Paiboon Jiraprasertkun

M.Sc. (Advance Architecture) Columbia University,USA (2002)

B.Arch. (Architecture) Pratt Institute,USA (2001)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 14 ปี 

ระดับปริญญาตรี

361 103 การออกแบบภายใน 2

361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1

361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1

361 108 สถาปัตยกรรมศึกษา 2

361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2

361 205 การออกแบบภายใน 5

361 210 การออกแบบภายใน 6

361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์

361 214 ศิลปนิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา

360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์

361 521 พื้นที่วิเคราะห์และวิจารณ์

การศึกษา

M.Sc. (Advance Architecture) Columbia University,USA (2002)

B.Arch. (Architecture) Pratt Institute,USA (2001)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล. (2557).การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asianประจำปี 2557.ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล. (2556).ร่มเงา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร