อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล

Onuma Wichaikul

การศึกษา

2559 : ศิลปมหาบัณฑิต (ออกแบบเครื่องประดับ)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2550 : ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (ออกแบบเครื่องประดับ)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร