ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน ศิริพานิช

Asst.Prof.Pilynn Siriphanich

email : siriphanich_p@silpakorn.edu

ประสบการณ์การทำงาน
– 2558 – 2560 เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (ผลิตภัณฑ์) พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง
– 2557 Internship at Casa di Vhernier. Milan, Italy

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี
– 366 104 การออกแบบเครื่องประดับ 1
– 366 109 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ
– 366 201 วิธีวิจัยและการจัดสัมมนา
– 366 219 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง
– 366 512 วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม
– 366 514 วิสาหกิจและธุรกิจเครื่องประดับ

การศึกษา

– M.A. (Accessories Design) Domus Academy, Italy (2013)
– ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)
– นักศึกษาแลกเปลี่ยน Metalwork & Jewelry, Kookmin University (2011)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย
– ประจำปีงบประมาณ 2561 : โครงการเครื่องประดับตกแต่งในรูปแบบของที่ระลึกสำหรับ “พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้” จังหวัดสกลนคร

การแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ
ระดับชาติ
– ช่อผกากรองจากท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Thailand. 15 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561.
– ประดับปกติ (Jew Normal). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563.

ระดับนานาชาติ
– Purple Chorpakakrong. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018 – 24 November 2018.
– Lovelace. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 October 2019.
– Bangkok-Soul. The Art and Design Exhibition. by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019.
– Bangkok-Soul. 2019 International Symposium/ International Art and Design Exhibition. Ewha Womans University South Korea. 26 November 2019 – 1 December 2019.
– Bangkok-Soul. 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans University South Korea. 26 November 2019 – 1 December 2019.

บทความ

การเผยแพร่บทความวิชาการและการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
– A series of accessories for “Bann Pa Toom – Pa Tai” Museum, Sakon Nakorn Province. 2019 International Art and Design Symposium. Ewha Womans University South Korea. 26 November 2019 – 1 December 2019. pages 96-98.

การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ระดับชาติ
– Emerging Designer Awards 2019 สาขา Jewelry Design ม.ศิลปากร สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
– รางวัลชนะเลิศ ผลงาน The Reflection of Wat Arun สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่นบุคคลทั่วไป โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562” กรมการพัฒนาชุมชน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร