อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ

Phusit Rattanapanop

email : phusit.pr@gmail.com  phusit99@hotmail.com

 

ศ.ม. (ประติมากรรม) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ประติมากรรม) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี

360 101   การออกแบบ 1

360 102  การออกแบบ 2

360 103  วาดเส้น 1

360 104  วาดเส้น 2

360 105  ศิลปะปฎิบัติ 1

360 106  ศิลปะปฎิบัติ 2

366 213  การออกแบบเครื่องประดับ 5

366 214  ศิลปนิพนธ์

การศึกษา

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

ศ.บ.(ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ภูษิต รัตนภานพ. (2557) (Untitled)[ประเภทผลงานศิลปะ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2557.

ภูษิต รัตนภานพ. (2556)(Untitled)[ประเภทผลงานศิลปะ].นิทรรศการ Stay Adorn and Amnesty Bill ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร