อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์

Winita Kongpradit

M.A. (Sculpture: 3 Dimensional Studies) University of New South Wales, Australia (1998)

B.F.A. (Craft Arts Jewellery) University of New South Wales, Australia (1997)  

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี

366 202   การออกแบบเครื่องประดับ3

366 207   การออกแบบเครื่องประดับ4

366 209   การนำเสนอผลงานเครื่องประดับ

366 213    การออกแบบเครื่องประดับ5

366 214    ศิลปนิพนธ์

366 220   กรรมวิธีตกแต่งผิวเครื่องประดับ

การศึกษา

M.A. (Sculpture: 3 Dimensional Studies) University of New South Wales, Australia (1998)

B.F.A. (Craft Arts Jewellery) University of New South Wales, Australia (1997)  

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ วรรรณวิภา สุเนต์ตา และ สุภาวี ศิรินคราภรณ์.(2558) เช่นนั้นเอง(Suchness)[เครื่องประดับ].โครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2558.

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และ สุภาวี ศิรินคราภรณ์.(2557)ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 2[เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์.

วินิตา คงประดิษฐ์. (2556)มีวันนี้เพราะพี่ให้(Having Today, Because of You)[เครื่องประดับ].นิทรรศการ Stay Adorn and Amnesty Bill ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

วินิตา คงประดิษฐ์. (2556)ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof)[เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2557.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี  ศิรินคราภรณ์.(2557)โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, ฉบับ2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) : ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal(ISSN:1906-3431) Veridian E Journal Silpakorn University(TCI กลุ่ม 1).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร