สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมอันงดงาม สามารถ ค้นคว้า สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ

ความสำคัญ

ศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ถูกใช้เป็นตัวจักรสำคัญต่อกระบวนการพัฒนา และผลิตสินค้า เพื่อให้ น่าใช้ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคในประเทศ และเพื่อการส่งออก หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภท มีความรอบรู้ในกระบวนการ วิธีการ ศาสตร์การออกแบบเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ สามารถค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนางานออกแบบร่วมสมัย ปลูกฝังให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์นำศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการค้นคว้า และนักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และสำนึกต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบในส่วนราชการและเอกชน
  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้บริหารด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในส่วนราชการและเอกชน
  4. นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 98 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 62 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก* ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
361 101 การเขียนแบบภายใน 3(1-4-4)
361 102 การออกแบบภายใน 1 3(1-4-4)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 112 สุนทรียศาสตร์เบื้อต้น 3(3-0-6)
363 106 ศิลปะการขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
 363 107 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(2-2-5)
363 108 การนำเสนอผลงาน 2(1-2-3)
363 109 การออกแบบสามมิติ 2(1-2-3)
363 110 วัสดุและวิธีการผลิต 1 2(1-2-3)
363 111 มนุษยปัจจัยสำหรับการออกแบบ 2(1-2-3)
รวม 22

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 3
363 112 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(2-2-5)
363 113 วัสดุและวิธีการผลิต 2 2(1-2-3)
363 114 การออกแบบเลขนศิลป์ 1 2(1-2-3)
363 115 พื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมประดิษฐ์ 2(1-2-3)
363 116 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านกลไก 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
363 201 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 4(2-4-6)
 363 202 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4)
363 203 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
363 204 การออกแบบโครงสร้าง 2(1-2-3)
วิชาโท/บังคับเลือก 6
รวม 16

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
363 205 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 4(2-4-6)
363 206 การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(1-2-3)
363 207 ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น 2(2-0-4)
วิชาโท/บังคับเลือก 6
วิชาเลือกเสรี 2
รวม 16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
363 208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2* (ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

หมายเหตุ *  หมายถึงลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
363 209 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 4(2-4-6)
363 210 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
363 211 สัมมนาการออกแบบ 2(1-2-3)
วิชาโท/บังคับเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 4
รวม 15

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
363 212 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 10
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร