นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,2552

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร