ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์

Asst.Prof.Dr. Ptave Arrayapharnon (D.F.A.)

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ปฐวี  อารยภานนท์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5 ปี

363 110  มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ

363 112 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

363 205  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 216  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์

363 217  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงแนวคิด

363 230  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ศป.ด. (วิจัยและสร้างสรรค์) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย (2554)

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       (2547)

ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร                ลาดกระบัง (2537)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

ปฐวี อารยภานนท์. (2563). ล้ม I พับ I กลับ I สุข. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการ ออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (40)

ปฐวี อารยภานนท์. (2563). หิมพานต์ คอลเลคชั่น. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร. 5 กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)

Ptave Arrayapharnon. (2019). KhaoHang. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 – 11 October 2019. (44)

Ptave Arrayapharnon. (2019). FOP (Flexible Opening Packag). The Art and Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (58-63)

Ptave Arrayapharnon. (2018). Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University, Vietnam. 21 – 24 November 2018. (47)

ปฐวี อารยภานนท์. (2561). ณ ภูพาน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ตลาดชุมชนโบราณท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. 15 – 30 กันยายน 2561. (62-68)

Ptave Arrayapharnon. (2017). Timeless-Waste (Watch Strap). 2017 Pacific Rim International Exhibition, Art and Design Exhibition by Kongju National University, Korea and The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. H.R.H.Princess Sirindhorn Art Gallery, Silpakorn University Sanamchandra Campus. 14 – 17 November 2017. (24)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่งบ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร