ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์

Asst.Prof.Dr. Patave Arrayaphanon(DFA)

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (นฤมิตศิลป์)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร