ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ

Asst.Prof. Loi Kansomkruit (Ph.D.)

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)

ว.ศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.ศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การศึกษา

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)

ว.ศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.ศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร