ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

Asst.Prof. Parckpoom Boonthumchoy

MA. (Industrial Design)

Birmingham Institute of Art and Design, UCE, UK

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร